College wil woningsplitsing in het buitengebied mogelijk maken

BERKELLAND – Het college van B en W in Berkelland heeft keuzes gemaakt hoe om te gaan met dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied. Zowel voor bestaande (vergunde) woonsituaties als voor nieuwe aanvragen.

Bestaande woonsituaties
Er is onduidelijkheid bij inwoners in het buitengebied over hun (vergunde) woonsituatie. Daar is nu een notitie over geschreven, waarin wordt aangegeven hoe we de bestaande (vergunde) woonsituaties willen vastleggen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.

Wethouder Maikel van der Neut: “In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zullen alle ‘verblijfsobjecten met een woonfunctie’ worden vastgelegd. Dat betekent dat bij dubbele bewoning niet meer één woning, maar twee ‘verblijfsobjecten met een woonfunctie’ zichtbaar worden in het bestemmingsplan. De onderlinge verbinding (zoals een tussendeur of gezamenlijke entree) is daardoor bij dubbele bewoning niet meer noodzakelijk. Hiermee verwachten we de onduidelijkheid over de (vergunde) woonsituatie op te helderen en eventuele problemen die ontstonden rondom financiering op te lossen. Wel blijven eigenaren zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen, wanneer zij aanpassingen doen aan de woning. Zo wijzigen bijvoorbeeld de brandcompartimenten bij het verwijderen van de onderlinge verbinding.”

In de ‘aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’’, zoals de notitie heet, wordt beschreven op welke wijze we de bestaande (vergunde) woonsituaties vastleggen in het nieuwe bestemmingsplan. De inventarisatie van dubbele bewoning en woningsplitsing is ook onderdeel van dit proces en is bijna afgerond. Inwoners, die aan de inventarisatie hebben deelgenomen, ontvangen voor het eind van het jaar een brief met informatie over hun woonsituatie.

Nieuwe aanvragen
Toekomstige aanvragen voor een extra ‘verblijfsobject met een woonfunctie’ worden getoetst aan de ‘structuurvisie woningsplitsing buitengebied’. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad van Berkelland de ontwerpversie van de structuurvisie vast te stellen en ter inzage te leggen. Hierdoor kan iedereen kennisnemen van de voorwaarden waaronder we medewerking willen verlenen aan nieuwe verzoeken voor woningsplitsing in het buitengebied.

Wethouder Maikel van der Neut: “In het kort komt het erop neer dat we in het buitengebied ruimte willen geven aan woningsplitsing in karakteristieke gebouwen en in 50 gebouwen die niet karakteristiek zijn. Woningsplitsing van de niet karakteristieke gebouwen zien we als een proeftuin. Na één jaar of 30 woningsplitsingen gaan we evalueren wat het effect is op het buitengebied en de (kleine) kernen. We kunnen dan ook bijsturen als blijkt dat dat nodig is.”

Een andere voorwaarde voor medewerking aan woningsplitsing is de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen in het buitengebied van Berkelland of een bijdrage aan het gemeentelijke sloopfonds. Met geld uit dit fonds kunnen overtollige gebouwen elders in het buitengebied gesloopt worden.

De ‘aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’’ en de ‘structuurvisie woningsplitsing buitengebied’ worden binnenkort besproken in de commissievergadering. Wanneer de gemeenteraad vervolgens instemt in de raadsvergadering, wordt de ontwerpversie van de structuurvisie ter inzage gelegd. Hierover wordt gecommuniceerd via de Staatscourant, de gemeentepagina BerkelBericht en http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot de structuurvisie daadwerkelijk vastgesteld is, zijn nieuwe aanvragen voor woningsplitsing (op basis van deze structuurvisie) nog niet mogelijk. We verwachten dat dit maart/april 2020 zal zijn.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven