Provinciale Staten vergaderen over wolven


BERKELLAND – Op woensdag 25 mei zijn er van 9:30 tot 20:00 uur Oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer een agendaverzoek over wolvencorridors het Luchthavenbesluit luchthaven Teuge en het OV in Gelderland,

Agendaverzoek wolvencorridors of verbindingszones
De fracties van CDA, VVD, Forum voor Democratie, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben een agendaverzoek ingediend over wolvencorridors of verbindingszones. De fracties willen inzicht in de wettelijke en financiële mogelijkheden die de provincie heeft om schapenhouders te ondersteunen en welke ingrepen de provincie kan of moet nemen voor het instellen van corridors. Naar aanleiding van het advies van de Wolvencommissie werken GS een compensatieregeling uit voor de gebieden die niet aangewezen zijn als leefgebied, zodat in ieder geval deels al tegemoet wordt gekomen aan de vraag van de indieners.

Luchthavenbesluit luchthaven Teuge
Provinciale Staten gaan over het vaststellen van Luchthavenbesluiten voor kleine luchthavens. Na de aanvraag van luchthaven Teuge is er een ontwerp-luchthavenbesluit gemaakt en heeft er een zienswijzeprocedure plaatsgevonden. Daarna is er een Luchthavenbesluit opgesteld. Dit Luchthavenbesluit wijkt af van het ontwerpbesluit. Zo is de ingangsdatum op de beperking van valschermvluchten 1 januari 2023 en is de verplichting om ook incidentele vluchten (hulpverlening) mee te rekenen in de geluidrapportages expliciet opgenomen in het Luchthavenbesluit. Aan de Staten ligt nu de vraag voor of zij instemmen met het Luchthavenbesluit. Inspreken bij dit onderwerp is niet mogelijk, De inspraakmogelijkheid was tijdens de hoorzitting op 18 mei.

Openbaar vervoer onder druk
Door kostenstijgingen in het openbaar vervoer en inkomstenverliezen staat de provincie voor een belangrijke keuze. Met het huidige beschikbare budget is het niet meer mogelijk om het bestaande niveau aan openbaar vervoer uit te voeren. Als het huidige niveau gehandhaafd moet blijven, is de structurele kostenstijging €25 mln. per jaar. Iedere provincie krijgt te maken met kostenstijgingen, maar Gelderland is de een van de eerste provincies die meerdere Europese aanbestedingen moet starten. Daarom vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten richtinggevende uitspraken over budget en gewenste niveau van het openbaar vervoer. GS kunnen die uitspraken gebruiken bij het afronden van de Nota van Uitgangspunten. Deze nota ligt na de zomer ter besluitvorming voor aan PS.

Jaarstukken 2021
De Jaarstukken zijn het afsluitende document in de Planning & Controlcyclus. In de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij instemmen met de jaarstukken als geheel en of zij instemmen met het voorstel om het voordelig rekeningsaldo toe te voegen aan de incidentele ruimte van de algemene dekkingsmiddelen en de omvang van de algemene reserve gelijk te stellen aan het weerstandsvermogen van eind 2021. GS stellen voor om wat er dan nog overblijft van de algemene reserve toe te voegen aan de incidentele ruimte van de algemene dekkingsmiddelen.

Financieringssystematiek provinciale inkomsten na 2025
GS willen PS spreken over de vraag hoe de Staten aankijken tegen de herziening van de provinciale inkomstenbronnen: het provinciefonds en de opcenten motorrijtuigenbelasting als huidig belastinggebied, wetende dat in 2026 er een vermindering van het accres is van ruim € 1,2 miljard voor gemeenten en provincies én dat in 2030 de motorrijtuigenbelasting verdwijnt en plaats maakt voor Betalen naar Gebruik. Concreet is de vraag of PS van mening zijn dat de vermindering van het accres opgevangen moet worden door invoering (of uitbreiding) van een provinciaal belastinggebied. De input die de Staten geven, nemen GS mee naar de bespreking met andere provincies.

Uitkomsten onderzoek naar Gelders stelsel van omgevingsdiensten en vervolgtraject
GS hebben onderzoek gedaan naar de werking van het Gelders stelsel van de Omgevingsdiensten. PS worden nu volgens afspraak over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd De belangrijkste conclusie is dat het stelsel op dit moment onvoldoende robuust is. GS zijn voornemens in gezamenlijk overleg met de partners vervolgstappen en eventuele verbetermaatregelen te treffen. Het doel van het vervolgtraject is om de robuustheid van het stelsel en de Gelderse omgevingsdiensten te versterken.
Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 25 mei is te vinden op gelderland.nl/stateninformatie.

Inspreken
Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van de onderwerpen ter oordeelsvorming? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 23 mei, 12.00 uur. [email protected] of bel 026 359 91 34. De vergaderingen zijn online te volgen via de agenda van de desbetreffende vergadering en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven