Berkelland houdt ruim 2,5 miljoen over

BORCULO – Enkele positieve ontwikkelingen zorgden ervoor dat de gemeente Berkelland in 2012 2.661.500 euro heeft overgehouden. ”Wel lijden we een verlies van 549.000 euro op het grondbedrijf. Dit verlies dekken we uit de reserve voor het grondbedrijf. Helaas is het grootste gedeelte van de positieve ontwikkelingen maar eenmalig”, aldus wethouder Han Boer. ”Huize Ruurlo verkopen we maar een keer en de meevallende reorganisatiekosten van Hameland zijn ook geen jaarlijkse meevallers. Het resultaat van de jaarrekening voegen we toe aan de reserves.”

Het resultaat van de jaarrekening is als volgt opgebouwd, Nadelen: Reserves (1.135.000 euro) We hebben meer geld aan ons reserves toegevoegd dan we hadden begroot. Dit zijn dus eigenlijk extra uitgaven die ten gunste komen van onze reserves. De toevoeging aan de reserve leidt tot een lager jaarrekeningresultaat. Dit zien we boekhoudkundig als een nadeel. Hier staat tegenover dat de reservepositie verbeterd.

Grondexploitaties (549.000 euro) Het resultaat over 2012 is hoofdzakelijk het gevolg van het actualiseren van de exploitatiebegrotingen. De uitvoering van plannen is als gevolg van de voortdurende crisis op het gebied van de woningbouw en de bedrijventerreinen vertraagd. In de exploitatiebegrotingen is daarom (opnieuw) een verlenging van looptijd doorgevoerd. Ook is een aanpassing verwerkt voor de gehanteerde uitgifteprijzen voor kavels.

Voorziening uitgezette Nuongelden (422.500 euro) Er is een voorziening van 433 duizend euro opgenomen, omdat we mede door het schatkistbankieren een risico lopen dat we een klein deel (1,4%) van deze gelden niet terug ontvangen, bij een van de partijen is de waarde per 31 december 2012 423 duizend euro lager dan de verkrijgingsprijs. De verwachting is dat deze waarde zich wel weer in positieve zin zal herstellen, maar zo’n herstel heeft vaak enige tijd nodig en het is de vraag of de gemeente deze tijd krijgt door de invoering van het schatkistbankieren.

Voorziening planschade (156.000 euro) In de afgelopen periode is het bestemmingsplan ‘centrum Eibergen’ vastgesteld. Er is een aanname gemaakt van de verzoeken om planschade die hieruit voort zouden kunnen komen. In de begroting is hier aanvankelijk geen rekening mee gehouden.

Voordelen: Verkoop Huize Ruurlo (663.000 euro) De gemeente Berkelland heeft Huize Ruurlo verkocht. Na aftrek van de boekwaarde blijft een voordeel van 663.000 euro over. Vrijval voorziening reorganisatiekosten Hameland (650.000 euro) We hebben een voorziening voor reorganisatiekosten voor Hameland. De reorganisatiekosten van Hameland vallen lager uit dan verwacht daardoor is een gedeelte van de voorziening niet meer nodig. Dit levert een voordeel op.

Wmo (623.000 euro) Op het gebied van Wmo-subsidies zijn minder verzoeken ingediend dan beschikbaar als budget. Het gebruik van Wmo-voorzieningen laat een dalende trend zien. Enerzijds komt dit door een strengere toewijzing zowel wat betreft de voorziening als de duur. Anderzijds wordt meer eigen bijdrage geïnd. Sociale zaken (570.000 euro) Op de regeling Bijstandsbesluitzelfstandigen (Bbz) werd een voordeel behaald van 523.000 euro. De geraamde eigen bijdrage viel enorm mee, de vaste vergoeding van het Ministerie hoefde niet geheel te worden ingezet en mag worden behouden. De reguliere bijstandsverstrekking viel ongeveer 100.000 euro nadelig uit. Tot slot was er een meevaller bij de bijzondere bijstand van 147.000 euro. Vooral door de aflossing ineens van grote schulden, hield Berkelland op de uitvoering van deze regeling geld over.

Algemene baten en lasten (459.000 euro) De gemeente heeft het budget voor onvoorzien dit jaar niet gebruikt. Daardoor is er een voordeel van 200.000 euro. Daarnaast heeft Berkelland meer BTW teruggekregen van gemeenschappelijke regelingen dan verwacht. Algemene uitkering (197.000 euro) Hogere rijksuitgaven leiden tot een hogere algemene uitkering. Ook is er van een aantal maatstaven (zoals inwoners, bedrijven) meer eenheden dan bij de begroting gedacht.

OZB (194.000 euro) De hogere OZB waarde heeft nog te maken met de waardeontwikkeling van de onroerende zaken. De hogere opbrengst in 2012 wordt in 2013 gecorrigeerd door het niet doorvoeren van het inflatiepercentage.

 

 

Deel dit artikel:

4 gedachten over “Berkelland houdt ruim 2,5 miljoen over”

  1. Alles is meer geworden ook het aantal werklozen dus als men daar an gaat werken zou wel fijn zijn!

  2. Goed nieuws dat Berkelland 2,5 Miljoen in 2012 heefd overgehouden.
    En nu maar hopen dat wij als burger er ook eens van mee kunnen profiteren.
    Wat ons al eens belooft is met het apart inzamelen van plastic en dat is helaas nooit gebeurt.

    gr.tom

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven