College biedt jaarrekening 2019 aan gemeenteraad aan

Door Redactie op 20-05-2020


BERKELLAND – Het resultaat over het jaar 2019 is € 6.969.000 positief. Het voordeel is vooral eenmalig. Dit komt onder andere door positieve resultaten bij gemeenschappelijke regelingen, extra inkomsten, lagere personeelskosten en positieve ontwikkeling in de grondexploitaties. Maar een klein deel van dit positieve resultaat (€ 500.000) heeft een meerjarig (structureel) effect.

Wethouder Gerjan Teselink waarschuwt: “We kunnen ons met dit positieve resultaat zeker niet rijk rekenen. Het resultaat is voor het grootste gedeelte eenmalig. Dat helpt ons niet bij het oplossen van ons meerjarentekort. Een klein deel van dit resultaat, zo’n € 500.000 kunnen we daarvoor gebruiken, maar de opgave is veel groter.”

Het resultaat is het gevolg van de volgende verschillen:

Statushouders/Powervrouwen (€ 220.000 incidenteel)
De taakstelling voor de te huisvesten statushouders viel in 2019 lager uit dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor vielen de kosten voor maatschappelijke begeleiding lager uit. Power Vrouwen is een tweejarig project. Van het Rijk hebben we eenmalig geld ontvangen voor de looptijd van het project. Een gedeelte van het project moet nog uitgevoerd worden.

Personeelskosten voormalig SW-medewerkers (€ 229.000 incidenteel/structureel)
Hieronder vallen onder andere de kosten voor opleiding, Arbo en vervoerskosten van de voormalige SW-medewerkers. Hoewel het kostenverloop grillig is, kunnen we constateren dat de raming van deze kosten structureel te hoog is geraamd. De raming is in 2020 eenmalig met € 30.000 bijgesteld, maar een structurele aanpassing van € 120.000 is te realiseren.

Loonkosten begeleide participatie (€ 372.000 incidenteel)
Dit zijn de loonkosten van de voormalige SW-medewerkers. Deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd. Verder hebben we inkomsten van het UWV ontvangen, waaronder het lage inkomensvoordeel. Deze hadden we niet geraamd. Met deze ontwikkeling is in de begroting 2020 rekening gehouden.

Zorg in Natura en PGB (-€ 1.058.000 incidenteel/structureel)
Het nadeel bestaat uit meerdere afwijkingen:
WMO ZIN structureel nadeel € 384.000.
Over het afgelopen jaar is het beroep van inwoners op zorg in natura gestegen. Binnen de WMO is er sprake geweest van de wetswijziging op het abonnementstarief. Daar is in de begroting zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Uiteindelijk zijn de lasten toch hoger uitgekomen. Dit doet zich met name voor bij de ‘oude’ WMO-voorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en vervoer. Ook op deze voorzieningen is het abonnementstarief van toepassing. Daar is echter in de begroting niet afdoende rekening mee gehouden.

Jeugdzorg ZIN structureel nadeel € 1.342.000
Ten aanzien van de jeugdzorg is er sprake van een toenemende vraag naar voorzieningen. Gemiddeld zijn er over het hele jaar 100 extra inwoners geregistreerd die gebruik maken van jeugdzorg. Met name op het gebied van Ambulante hulpverlening, GGz en Verblijf is er sprake van hogere lasten. Deze lasten zijn ook moeilijk te prognosticeren omdat er veelal sprake is van externe verwijzingen. De invloed van de gemeente daarop is beperkt. Bovendien kan de zorg al ingezet worden in afwachting van de administratieve afhandeling van de gemeente met de zorgaanbieders. Dit leidt tot een groot bedrag aan nagekomen lasten.

Uitvoeringsplan incidenteel voordeel € 120.000
Er zijn lagere lasten voor uitvoering doorbelast aan het programma.

Algemene voorzieningen structureel voordeel € 344.000
Onder deze activiteit worden met name subsidies aan verschillende instellingen verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de subsidie aan Betula en Yunio (Consultatiebureau). Op de begroting 2019 is een voordeel zichtbaar van bijna € 400.000. Dit komt met name door de afbouw van de subsidie aan Betula. Zoals afgesproken, blijft het budget wel beschikbaar voor toekomstige voorzieningen. Voor het overige bestaat dit voordeel uit verschillende kleine bedragen, niet besteed subsidiebudget.

PGB structureel voordeel € 204.000
In Berkelland gaan we zorgvuldig en terughoudend om met het inzetten van een PGB. Vanaf 2015 is er sprake van een gestaag dalende lijn voor wat betreft de lasten

Afrekening SDOA (€ 1.045.000 incidenteel)
Het gunstige economische klimaat heeft gezorgd voor hogere uitstroom dan verwacht en een lager gebruik van bijzondere bijstand.

Riolering (€ 593.000 incidenteel)
De kapitaallasten zijn minder hoog dan dat we hadden geraamd. Dit komt doordat:
De werkelijke rente over de boekwaarde 0,79 % was in plaats van begroot 1%. Dit komt deels door de lage rentestand en deels door de hogere boekwaarde.

Bijdrage N18 (€ 647.000 incidenteel)
In 2019 hebben wij van Rijkswaterstaat een bedrag ontvangen van € 647.400. Dit bedrag is een compensatie voor asfaltschade c.q. afwaardering wegennet van € 193.900 en voor kosten van hard- en software van verkeersregelinstallaties van € 453.500. De kosten komen in 2020.

ODA (€ 184.000 incidenteel)
Het afgelopen jaar werd de ODA geconfronteerd met wetswijzigingen, PFAS-problematiek en PAS. Als gevolg daarvan lagen veel bouwactiviteiten stil. Omdat de ODA aan outputfinanciering doet, heeft zij een lagere bijdrage gevraagd aan de gemeente. De verwachting is dat de ODA voor 2020 de bijdrage zal verhogen gezien de inhaalslag die gepleegd moet worden.

GREX (grondexploitatie) (€ 793.000 incidenteel)
Het positieve resultaat over 2019 is overwegend het gevolg van extra ruimte voor nieuwbouw van woningen op basis van de vastgestelde toetsingscriteria. Dit komt tot uitdrukking in het toestaan van plannen waar voorheen op basis van de Structuurvisies Wonen kavels wegbestemd zouden worden.

Algemene uitkering (€ 355.000 incidenteel)
In 2019 hebben we eenmalige (hogere) bijdragen ontvangen voor de kerkenvisie, veiligheidspilot en warmtetransitie. Hierdoor hebben we een hogere algemene uitkering ontvangen dan begroot. De reguliere uitkering valt door lagere rijksuitgaven als gevolg van achterblijvende investeringen lager uit.

OZB (€ 160.000 incidenteel/structureel)
De hogere inkomsten zijn deels incidenteel door afrekeningen van voorgaande jaren. Het andere deel heeft een structureel karakter door meer woningen en bedrijven.

Onvoorzien (€ 200.000 incidenteel)
Er is in 2019 geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

Omgevingswet (€ 350.000 incidenteel)
De omgevingswet wordt volledig gedekt uit de algemene reserve. Het is een langlopend project tot de implementatie van deze nieuwe wet per 1 juli 2021. Afgelopen jaar zijn vooral veel extra manuren ingezet. Deze extra manuren konden opgelost worden in de bestaande formatie.

Btw-compensatie gemeenschappelijke regelingen (€ 271.00 incidenteel/structureel)
Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat de te compenseren btw van SDOA rond de € 200.000 zou uitkomen. Echter door met name meer inhuur van derden bij de SDOA is de btw-component groter geworden dan verwacht. Daarnaast zijn bij diverse partijen (GGD, VNOG, Erfgoedcentrum, Regio VNG en Veilig thuis) de totale kosten gestegen waardoor het bedrag aan Btw dat wij van daaruit kunnen compenseren ook is toegenomen.

Bedrijfsvoering: personeelskosten (€ 1.376.000 incidenteel)
In 2019 zijn er veel vacatures geweest. De vele pensioneringen eind 2018 en de geplande kwaliteitsimpulsen op cruciale plekken in de organisatie konden door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk of vooralsnog niet worden ingevuld.

Bedrijfsvoering: ontwikkelkosten (€ 531.000 incidenteel)
2019 heeft in het teken gestaan van verdere ontwikkeling van de organisatie maar door de verhoogde werkdruk als gevolg van het relatief hoge aantal vacatures hebben we niet alles op kunnen pakken als gepland. De kosten die gemoeid gaan met opleidingen, kwaliteitsbudget (€ 305.000) en invoering functiewaarderingssysteem HR21 zullen in 2020 op ons afkomen.

Ondersteuning SDOA (€ 227.000 incidenteel/structureel)
In 2019 is er meer ondersteuning gegeven aan de Sociale Dienst, met name op het gebied van communicatie en informatiemanagement. Dit levert een voordeel op van € 127.000. Daarnaast ramen we jaarlijks € 100.000 voor inhuur om eventuele extra vraag van de SDOA op te kunnen vangen.

Kleinere verschillen (€ 474.000 incidenteel)
In deze specificatie hebben we de grootste verschillen van 2019 in kaart gebracht. De jaarrekening kent meerdere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Per saldo hebben deze toch een redelijke omvang. Bij de programma’s wordt vaak nader ingegaan op deze mutaties.

Resultaten gemeenschappelijke regelingen (+ € 1.229.000)
In 2019 is aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) minder uitgegeven dan verwacht. Bij de SDOA heeft dit te maken met de afname van het aantal klanten.

Extra inkomsten (+ € 1.881.000)
We hebben inkomsten ontvangen voor het project Powervrouwen, voor asfaltvernieuwing en aanpassing van de verkeersregelinstallatie van de oude N18. Dit is een vooruitbetaling omdat de werkzaamheden nog worden. Ook de algemene uitkering viel hoger uit dan verwacht. Verder hebben we meer diensten geleverd aan de SDOA en hebben we meer Btw terugontvangen.

Personeelslasten (+ € 1.907.000)
We hebben in 2019 te maken gehad met veel vacatures die moeilijk vervulbaar bleken. Dit heeft geleid tot lagere personeelslasten. Ook is er minder geld uitgegeven voor opleiding en ontwikkeling.

Grondexploitaties (+ € 793.000)
Het positieve resultaat over 2019 is overwegend het gevolg van extra ruimte voor nieuwbouw van woningen op basis van de vastgestelde toetsingscriteria.

Zorg in Natura en PGB (-€ 1.058.000)
Afgelopen jaar is het beroep van inwoners op Zorg in Natura gestegen. Dit komt gedeeltelijk door een wetswijziging op het abonnementstarief.

Accountantsverklaring
De jaarstukken zijn beoordeeld door de accountant. Uitkomst van deze toets is dat zij voor de getrouwheid een goedkeurende verklaring verstrekt en voor de rechtmatigheid een verklaring met beperking omdat bij de aanbestedingen de fouten groter zijn dan 1%, maar kleiner dan 3% van de totale lasten.

Ook in 2018 was er een beperking voor de rechtmatigheid als gevolg van verkeerde aanbestedingen. Ten opzichte van 2018 is de foutmarge wel kleiner geworden. Dit is mede het gevolg van de genomen maatregelen op dit gebied. In 2019 kon dit nog niet allemaal worden hersteld omdat wel sprake is van rechtsgeldige contracten.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Waarom je online speelautomaten voor echt geld zou moeten spelen
BERKELLAND - Online casinosites worden steeds beter en bieden een steeds groter aantal spellen om uit te kiezen, sommige gebaseerd op traditionele ca......
Lees verder »

Doe mee aan de Olympische Spelen in Borculo
BORCULO - Meedoen aan de Olympische Spelen?? Dat kan tijdens deze activiteit van de Zomertoer Berkelland! Meld je vandaag nog aan en doe donderdagmid......
Lees verder »

College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zie......
Lees verder »

College biedt actualisatie ‘Beleef het in Berkelland’ aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze a......
Lees verder »

Succes voor Pasruiters Fajah Schruink en Boukje Mengerink
NEEDE - Fajah Schurink van LR en PC de Pasruiters kwam aan de start tijdens het dressuurconcours in Vragender. Zij behaalde daar met haar pony Golden......
Lees verder »

Drukte rond Antonius bij Zomerboekenmarkt
REKKEN - Het was afgelopen woensdagmiddag opnieuw een gezellige drukte in en rond Antonius, waar de derde Zomerboekenmarkt werd gehouden. Op het dorp......
Lees verder »

Kat Flint uit Borculo verdwenen vanaf de Korte Wal in Borculo
BORCULO - Heeft iemand  kat Flint gezien? Hij is verdwenen vanuit de omgeving van centrum Borculo Korte Wal. Het is een kat van ongeveer anderha......
Lees verder »

Gerrie van der Horst zingt en speelt in de Dorpskerk in Ruurlo
RUURLO – Op zaterdagmiddag 31 juli kunnen bezoekers van de Open Kerk in de Dorpskerk van Ruurlo genieten van de veelzijdige muzikale kwaliteiten van ......
Lees verder »

Toch nog een beetje kermis in Voor-Beltrum dit jaar
BELTRUM- De draaiboeken lagen al helemaal klaar, na de versoepelingen van 26 juni dacht de organisatie dit jaar weer een volledige kermis te kunnen h......
Lees verder »

Lieke Waltvoort uit Geesteren succes vol namens De Hamelandse Ruiters
GEESTEREN - Lieke Walvoort uit Geesteren heeft namens  De Hamelandse Ruiters twee keer de M1/M2 met haar paard Heroic Power op het concours in W......
Lees verder »

Gemeente Berkelland gestart met pilot energie
BERKELLAND - De gemeente Berkelland is gestart met een pilot Energie. Dit is een tijdelijke vergelijkingswebsite waar inwoners met een laag inkomen h......
Lees verder »

Maand van de opvoeding komt eraan
BERKELLAND - Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek! Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd in deze......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

NUB TV

film: De Achterhoek en landbouw horen bij elkaar

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »