College biedt jaarrekening 2019 aan gemeenteraad aan

Door Redactie op 20-05-2020


BERKELLAND – Het resultaat over het jaar 2019 is € 6.969.000 positief. Het voordeel is vooral eenmalig. Dit komt onder andere door positieve resultaten bij gemeenschappelijke regelingen, extra inkomsten, lagere personeelskosten en positieve ontwikkeling in de grondexploitaties. Maar een klein deel van dit positieve resultaat (€ 500.000) heeft een meerjarig (structureel) effect.

Wethouder Gerjan Teselink waarschuwt: “We kunnen ons met dit positieve resultaat zeker niet rijk rekenen. Het resultaat is voor het grootste gedeelte eenmalig. Dat helpt ons niet bij het oplossen van ons meerjarentekort. Een klein deel van dit resultaat, zo’n € 500.000 kunnen we daarvoor gebruiken, maar de opgave is veel groter.”

Het resultaat is het gevolg van de volgende verschillen:

Statushouders/Powervrouwen (€ 220.000 incidenteel)
De taakstelling voor de te huisvesten statushouders viel in 2019 lager uit dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor vielen de kosten voor maatschappelijke begeleiding lager uit. Power Vrouwen is een tweejarig project. Van het Rijk hebben we eenmalig geld ontvangen voor de looptijd van het project. Een gedeelte van het project moet nog uitgevoerd worden.

Personeelskosten voormalig SW-medewerkers (€ 229.000 incidenteel/structureel)
Hieronder vallen onder andere de kosten voor opleiding, Arbo en vervoerskosten van de voormalige SW-medewerkers. Hoewel het kostenverloop grillig is, kunnen we constateren dat de raming van deze kosten structureel te hoog is geraamd. De raming is in 2020 eenmalig met € 30.000 bijgesteld, maar een structurele aanpassing van € 120.000 is te realiseren.

Loonkosten begeleide participatie (€ 372.000 incidenteel)
Dit zijn de loonkosten van de voormalige SW-medewerkers. Deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd. Verder hebben we inkomsten van het UWV ontvangen, waaronder het lage inkomensvoordeel. Deze hadden we niet geraamd. Met deze ontwikkeling is in de begroting 2020 rekening gehouden.

Zorg in Natura en PGB (-€ 1.058.000 incidenteel/structureel)
Het nadeel bestaat uit meerdere afwijkingen:
WMO ZIN structureel nadeel € 384.000.
Over het afgelopen jaar is het beroep van inwoners op zorg in natura gestegen. Binnen de WMO is er sprake geweest van de wetswijziging op het abonnementstarief. Daar is in de begroting zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Uiteindelijk zijn de lasten toch hoger uitgekomen. Dit doet zich met name voor bij de ‘oude’ WMO-voorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en vervoer. Ook op deze voorzieningen is het abonnementstarief van toepassing. Daar is echter in de begroting niet afdoende rekening mee gehouden.

Jeugdzorg ZIN structureel nadeel € 1.342.000
Ten aanzien van de jeugdzorg is er sprake van een toenemende vraag naar voorzieningen. Gemiddeld zijn er over het hele jaar 100 extra inwoners geregistreerd die gebruik maken van jeugdzorg. Met name op het gebied van Ambulante hulpverlening, GGz en Verblijf is er sprake van hogere lasten. Deze lasten zijn ook moeilijk te prognosticeren omdat er veelal sprake is van externe verwijzingen. De invloed van de gemeente daarop is beperkt. Bovendien kan de zorg al ingezet worden in afwachting van de administratieve afhandeling van de gemeente met de zorgaanbieders. Dit leidt tot een groot bedrag aan nagekomen lasten.

Uitvoeringsplan incidenteel voordeel € 120.000
Er zijn lagere lasten voor uitvoering doorbelast aan het programma.

Algemene voorzieningen structureel voordeel € 344.000
Onder deze activiteit worden met name subsidies aan verschillende instellingen verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de subsidie aan Betula en Yunio (Consultatiebureau). Op de begroting 2019 is een voordeel zichtbaar van bijna € 400.000. Dit komt met name door de afbouw van de subsidie aan Betula. Zoals afgesproken, blijft het budget wel beschikbaar voor toekomstige voorzieningen. Voor het overige bestaat dit voordeel uit verschillende kleine bedragen, niet besteed subsidiebudget.

PGB structureel voordeel € 204.000
In Berkelland gaan we zorgvuldig en terughoudend om met het inzetten van een PGB. Vanaf 2015 is er sprake van een gestaag dalende lijn voor wat betreft de lasten

Afrekening SDOA (€ 1.045.000 incidenteel)
Het gunstige economische klimaat heeft gezorgd voor hogere uitstroom dan verwacht en een lager gebruik van bijzondere bijstand.

Riolering (€ 593.000 incidenteel)
De kapitaallasten zijn minder hoog dan dat we hadden geraamd. Dit komt doordat:
De werkelijke rente over de boekwaarde 0,79 % was in plaats van begroot 1%. Dit komt deels door de lage rentestand en deels door de hogere boekwaarde.

Bijdrage N18 (€ 647.000 incidenteel)
In 2019 hebben wij van Rijkswaterstaat een bedrag ontvangen van € 647.400. Dit bedrag is een compensatie voor asfaltschade c.q. afwaardering wegennet van € 193.900 en voor kosten van hard- en software van verkeersregelinstallaties van € 453.500. De kosten komen in 2020.

ODA (€ 184.000 incidenteel)
Het afgelopen jaar werd de ODA geconfronteerd met wetswijzigingen, PFAS-problematiek en PAS. Als gevolg daarvan lagen veel bouwactiviteiten stil. Omdat de ODA aan outputfinanciering doet, heeft zij een lagere bijdrage gevraagd aan de gemeente. De verwachting is dat de ODA voor 2020 de bijdrage zal verhogen gezien de inhaalslag die gepleegd moet worden.

GREX (grondexploitatie) (€ 793.000 incidenteel)
Het positieve resultaat over 2019 is overwegend het gevolg van extra ruimte voor nieuwbouw van woningen op basis van de vastgestelde toetsingscriteria. Dit komt tot uitdrukking in het toestaan van plannen waar voorheen op basis van de Structuurvisies Wonen kavels wegbestemd zouden worden.

Algemene uitkering (€ 355.000 incidenteel)
In 2019 hebben we eenmalige (hogere) bijdragen ontvangen voor de kerkenvisie, veiligheidspilot en warmtetransitie. Hierdoor hebben we een hogere algemene uitkering ontvangen dan begroot. De reguliere uitkering valt door lagere rijksuitgaven als gevolg van achterblijvende investeringen lager uit.

OZB (€ 160.000 incidenteel/structureel)
De hogere inkomsten zijn deels incidenteel door afrekeningen van voorgaande jaren. Het andere deel heeft een structureel karakter door meer woningen en bedrijven.

Onvoorzien (€ 200.000 incidenteel)
Er is in 2019 geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

Omgevingswet (€ 350.000 incidenteel)
De omgevingswet wordt volledig gedekt uit de algemene reserve. Het is een langlopend project tot de implementatie van deze nieuwe wet per 1 juli 2021. Afgelopen jaar zijn vooral veel extra manuren ingezet. Deze extra manuren konden opgelost worden in de bestaande formatie.

Btw-compensatie gemeenschappelijke regelingen (€ 271.00 incidenteel/structureel)
Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat de te compenseren btw van SDOA rond de € 200.000 zou uitkomen. Echter door met name meer inhuur van derden bij de SDOA is de btw-component groter geworden dan verwacht. Daarnaast zijn bij diverse partijen (GGD, VNOG, Erfgoedcentrum, Regio VNG en Veilig thuis) de totale kosten gestegen waardoor het bedrag aan Btw dat wij van daaruit kunnen compenseren ook is toegenomen.

Bedrijfsvoering: personeelskosten (€ 1.376.000 incidenteel)
In 2019 zijn er veel vacatures geweest. De vele pensioneringen eind 2018 en de geplande kwaliteitsimpulsen op cruciale plekken in de organisatie konden door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk of vooralsnog niet worden ingevuld.

Bedrijfsvoering: ontwikkelkosten (€ 531.000 incidenteel)
2019 heeft in het teken gestaan van verdere ontwikkeling van de organisatie maar door de verhoogde werkdruk als gevolg van het relatief hoge aantal vacatures hebben we niet alles op kunnen pakken als gepland. De kosten die gemoeid gaan met opleidingen, kwaliteitsbudget (€ 305.000) en invoering functiewaarderingssysteem HR21 zullen in 2020 op ons afkomen.

Ondersteuning SDOA (€ 227.000 incidenteel/structureel)
In 2019 is er meer ondersteuning gegeven aan de Sociale Dienst, met name op het gebied van communicatie en informatiemanagement. Dit levert een voordeel op van € 127.000. Daarnaast ramen we jaarlijks € 100.000 voor inhuur om eventuele extra vraag van de SDOA op te kunnen vangen.

Kleinere verschillen (€ 474.000 incidenteel)
In deze specificatie hebben we de grootste verschillen van 2019 in kaart gebracht. De jaarrekening kent meerdere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Per saldo hebben deze toch een redelijke omvang. Bij de programma’s wordt vaak nader ingegaan op deze mutaties.

Resultaten gemeenschappelijke regelingen (+ € 1.229.000)
In 2019 is aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) minder uitgegeven dan verwacht. Bij de SDOA heeft dit te maken met de afname van het aantal klanten.

Extra inkomsten (+ € 1.881.000)
We hebben inkomsten ontvangen voor het project Powervrouwen, voor asfaltvernieuwing en aanpassing van de verkeersregelinstallatie van de oude N18. Dit is een vooruitbetaling omdat de werkzaamheden nog worden. Ook de algemene uitkering viel hoger uit dan verwacht. Verder hebben we meer diensten geleverd aan de SDOA en hebben we meer Btw terugontvangen.

Personeelslasten (+ € 1.907.000)
We hebben in 2019 te maken gehad met veel vacatures die moeilijk vervulbaar bleken. Dit heeft geleid tot lagere personeelslasten. Ook is er minder geld uitgegeven voor opleiding en ontwikkeling.

Grondexploitaties (+ € 793.000)
Het positieve resultaat over 2019 is overwegend het gevolg van extra ruimte voor nieuwbouw van woningen op basis van de vastgestelde toetsingscriteria.

Zorg in Natura en PGB (-€ 1.058.000)
Afgelopen jaar is het beroep van inwoners op Zorg in Natura gestegen. Dit komt gedeeltelijk door een wetswijziging op het abonnementstarief.

Accountantsverklaring
De jaarstukken zijn beoordeeld door de accountant. Uitkomst van deze toets is dat zij voor de getrouwheid een goedkeurende verklaring verstrekt en voor de rechtmatigheid een verklaring met beperking omdat bij de aanbestedingen de fouten groter zijn dan 1%, maar kleiner dan 3% van de totale lasten.

Ook in 2018 was er een beperking voor de rechtmatigheid als gevolg van verkeerde aanbestedingen. Ten opzichte van 2018 is de foutmarge wel kleiner geworden. Dit is mede het gevolg van de genomen maatregelen op dit gebied. In 2019 kon dit nog niet allemaal worden hersteld omdat wel sprake is van rechtsgeldige contracten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 2020 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Rabobank helpt Muziekvereniging Euphonia Eibergen
EIBERGEN  – Corona-perikelen slaan overal toe en dat geldt ook voor het verenigingsleven. Muziekvereniging Euphonia Eibergen is ook hierdoor gera......
Lees verder »

Tennispark TV Ruurlo weer open
RUURLO - Het tennispark in Ruurlo is afgelopen week heropend. Samen met vele vrijwilligers is het tennispark aangepast aan de richtlijnen van het RIVM......
Lees verder »

Open-tuinenweekend ‘Hof te Ruurlo’
RUURLO - Een tweetal tuinliefhebbers in Ruurlo en Barchem heeft na het succes in de afgelopen jaren samen besloten opnieuw hun tuin open te stellen vo......
Lees verder »

CMV Accoord haalt oud papier op in Haarlo
HAARLO - Muziekvereniging Accoord haalt op zaterdag 13 juni weer oud papier op in Haarlo en buitengebied. Alleen het papier dat gebundeld aan de (open......
Lees verder »

Kruidenhof in Eibergen weer open en start met meditatiecursus
EIBERGEN - Kruidenhof te Mallum in Eibergen gaat zaterdag 6 juni weer open voor publiek. Ook zondag 7 juni is de tuin open van 13.30 tot 16.30 uur. Op......
Lees verder »

Huurders starten petitie tegen huurverhoging bij ProWonen
BERKELLAND - Het is onacceptabel en bovendien onnodig dat ProWonen de huren in 2020 verhoogd. Tot die conclusie komt een groep huurders samen met de ......
Lees verder »

Liever nog niet zelf naar de Bibliotheek? Bestel de AfhaalBieb!
BERKELLAND - De Bibliotheken in Berkelland zijn inmiddels weer twee weken geopend. Al duizenden enthousiaste bezoekers passeerden de toegangsdeuren. I......
Lees verder »

Tijdelijke prikpost SKB in gebouw Rode Kruis in Borculo
BORCULO - De komende periode kunnen inwoners van Borculo voor bloedprikken terecht in het gebouw van het Rode Kruis aan de Haarloseweg 2-3 in Borculo.......
Lees verder »

Gemeentehuis gesloten op Tweede Pinksterdag
BERKELLAND - Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Op deze dag is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval......
Lees verder »

De Lebbenbrugge vanaf 2 juni weer open
BORCULO - Het seizoen van museum De Lebbenbrugge, Lebbenbruggedijk 25 in Borculo gaat op 2 juni 2020 weer gedeeltelijk en onder voorwaarden van start.......
Lees verder »

Oud papier word in juni niet opgehaald in Borculo
BORCULO - Muziekvereniging Volharding en voetbalvereniging vv Reünie hebben in samenspraak met de leverancier van de pers kraakwagens, Suez, besloten......
Lees verder »

Vogel vermist in Borculo
BORCULO - Deze vogel op de foto luistert naar de naam Lucie. De vogel is vandaag (dinsdag 26 mei) weggevlogen vanuit de Van Coeverdenstraat in Borculo......
Lees verder »

Columns Marcel & Monique

Intelligente Lock down
BELTRUM - Toen ik dit voor het eerst in het nieuws hoorde, heb ik mij eens even achter mijn oren moeten krabben, maar het blijkt gewoon een Nederlands......
Lees verder »

Fratsen: Zetpillen
NEEDE - Ik kan natuurlijk in disse crisistieden oaver van allerlei dinge schrieven die der echt too doot. Moar wiesheid heure wie al mear dan genog va......
Lees verder »

Fratsen: stille op stroate
NEEDE - Deur `t virus is `t apart stille op stroate. Ieder nemt de waarschuwen serieus en zo heurt dat ok. Het valt mien wal op dat der ok soavon......
Lees verder »

Boerderij educatie
BELTRUM - De media staat er vol mee; het corona virus. En ondanks dat ik jullie hier niet mee wil lastigvallen, ontkomen ook wij er niet aan.  Al......
Lees verder »

NUB TV

film: Stel besteelt vrouw in Plus Supermarkt in Eibergen van portemonnee

EIBERGEN – Op 6 maart j.l. in een stel bestolen van hun portemonnee. Omroep GLD heeft de beelden.

Ondernemend Berkelland

Boenders heeft “gouden” barbecueworst
EIBERGEN - Tijdens de landelijke barbecueworstkeuring heeft de vak jury de barbecueworst van Keurslagers Boenders uit Eibergen de hoogst haalbare scor......
Lees verder »

Erve Brooks tijdens Hemelvaart weekend geopend
GELSELAAR - Missen jullie het ook zo om samen met je familie op avontuur te gaan? Het buitengevoel te beleven? Dan heeft Erve Brooks uit Gelselaar go......
Lees verder »

Hof van Eckberge vanaf 20 mei weer geopend
EIBERGEN - Al weer ruim 2 maanden geleden op 15 maart om 17.30 uur sloot Hof van Eckberge verplicht haar deuren. Een onwerkelijke, bizarre maar wel be......
Lees verder »

Nieuw in Borculo: Pizzaria Eilat
BORCULO - Stilletjes heeft Borculo er een nieuwe pizzeria bij gekregen. Pizzeria Eilat heeft plaats genomen in het pand waar voorheen Lambario gevesti......
Lees verder »

Nieuw in Eibergen: Praktijk Cindy de Jong Medium
EIBERGEN - Na 7,5 jaar als klein onderneemster in Winterswijk gevestigd te zijn geweest is Cindy met haar praktijk naar Eibergen verhuisd. Cindy bied......
Lees verder »