Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

BERKELLAND – Binnen het Sociaal Domein wil de gemeente Berkelland dat doen wat een inwoner echt verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening Sociaal Domein. In deze verordening komen alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening samen. En kan er sneller en slimmer ingezet worden op een helpende en samenhangende aanpak.

Gemeenten hebben binnen het sociaal domein te maken met verschillende wetten en verordeningen. In deze verordeningen zijn de gemeentelijke regels en termijnen over zorg en ondersteuning vastgelegd. Wethouder Marijke van Haaren: “Wij willen dat zorg zo goed als dat kan aansluit bij de inwoner, zodat zij zelf regie houdt op het leven dat zij leidt. Dat vraagt van ons dat we anders moeten denken en over wetten heen moeten kijken. We zetten de inwoner met de hulpvraag centraal en laten ons niet alleen leiden door de juridische regels. Deze integrale verordening helpt ons om dat ook echt te doen en stimuleert tegelijk dat we op zoek gaan naar oplossingen die een inwoner blijvend helpen.”

Nieuwe opzet, geen grote veranderingen
De verordening Sociaal Domein is een van de projecten uit het beleidskader Samen Denken Samen Doen en is bedoeld om inwoners betere en passende ondersteuning te kunnen bieden. Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige verordeningen. Wel is geprobeerd om deze verordening in zo begrijpelijk mogelijke taal te schrijven, zodat voor iedereen duidelijk is welke afwegingen worden gemaakt bij de toekenning van verschillende vormen van zorg.
De Welzijnsraad, Cliëntenraad en de Jongerenraad hebben inhoudelijk advies uitgebracht en staan op hoofdlijnen positief tegenover de nieuwe opzet van de verordening. Aandachtspunt is de leesbaarheid van de verordening. Bij toekomstige, inhoudelijke aanpassingen zal dit dan ook steeds weer opnieuw bekeken en verbeterd worden.

Samenwerking gemeenten en SDOA op proces, lokale vertaling
De gemeente Berkelland heeft het proces om te komen tot één verordening Sociaal Domein in gezamenlijkheid met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en de Sociale Dienst Oost Achterhoek opgepakt. Door deze unieke werkwijze konden gemeenten profiteren van elkaars juridische en inhoudelijke expertise. De invulling van de verordening is vervolgens vertaald naar de lokale situatie. Per gemeente zijn er namelijk verschillen in werkwijze en uitvoering.

Gemeenteraad stelt de verordening vast
De gemeenteraad bespreekt in september de verordening Sociaal Domein. Het is de bedoeling dat de verordening per 1 januari 2021 in werking treedt.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven