College biedt Bestuursrapportage 2020 aan gemeenteraad aan


BERKELLAND – De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2020. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een nadeel zien van € 281.000. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2020. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2021 aangegeven. De gevolgen van de Coronacrisis blijven nog ongewis. In deze rapportage is rekening gehouden met lasten als gevolg van de Coronacrisis die overeenkomen met het compensatiepakket dat de gemeente van het rijk en de provincie ontvangt.

Wethouder Gerjan Teselink: “Het beeld over 2020 komt overeen met het beeld dat we bij de perspectiefnota 2021 ook al zagen. Er zijn tegenvallers in het sociaal domein, te verwachten tegenvallers door de Coronacrisis en de algemene uitkering valt mee. De acties die nodig zijn, zijn in de perspectiefnota al benoemd”.

De belangrijkste verschillen zijn:
Algemene Uitkering (€ 1.864.000)
Op basis van de meicirculaire ontvangen we meer algemene uitkering in 2020. In de extra bijdrage zit € 642.000 uit het compensatiepakket corona en € 230.000 voor de erfgoeddeal.

Dividenden (-/- € 200.000)
De BNG keert minder en Vitens helemaal geen dividend uit in 2020.

Rente en Afschrijving (€ 175.000)
Afschrijving over investeringen starten op 1 januari in het jaar na gereedkoming van een investering. Doordat een aantal investeringen op 31 december 2019 nog niet was afgerond schuift de afschrijving een jaar op. Dit leidt in 2020 tot een voordeel. Ook hebben we door het aantrekken van enkele kortlopende leningen extra rente-inkomsten.

Bedrijfsvoeringskosten (€ 380.000)
In de begroting 2020 was eenmalig nog rekening gehouden met een bijdrage voor de omgevingswet. Met dit bedrag is ook al rekening gehouden bij het programma. Bovendien is het bedrag dit jaar niet nodig.

Doorschuif btw (€ 200.000)
Gemeenschappelijke regelingen mogen zelf geen btw compenseren. Zij mogen de btw die zij betalen wel doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Deze mogen de btw wel compenseren. De gemeenschappelijke regelingen hebben de laatste jaren meer btw betaald die wij mogen compenseren. Dit levert een extra inkomst van € 200.000 op.

SDOA (-/- € 374.000)
De SDOA krijgt te maken met de gevolgen van de Coronacrisis. Dit vertaalt zich ook naar onze bijdrage. Op dit moment heeft het vooral een effect op de inkomsten uit de detachering van SW-medewerkers. Deze blijven achter doordat werken niet mogelijk was.

Jeugd (-/- € 1.193.000)
Door de toename van de inzet van zorg in natura, maatregelen van gecertificeerde instellingen, indexatie van subsidies en tarieven nemen de kosten toe.

Wmo (-/-€ 851.000)
Er wordt een groter beroep gedaan op Wmo voorzieningen. Daarnaast is sprake van prijsstijgingen bij aanbieders.

PGB (€ 165.000)
De middelen die voor de post PGB (persoonsgebonden budget) begroot waren, zijn naar beneden bijgesteld. In Berkelland gaan we zorgvuldig om met het inzetten van een PGB, omdat het beheren van een PGB ook wat van de inwoner vraagt. Er is sprake van een gestaag dalende lijn voor wat betreft de lasten. Daarom is er sprake is van vrijval.

Stelpost Corona (-/- € 327.000)
Via de algemene uitkering hebben we een bedrag van € 642.000 ontvangen om de gevolgen van corona op te vangen. Een gedeelte van die gevolgen (€ 315.000) is opgenomen in de bestuursrapportage. Zoals de lagere inkomsten van de SDOA. De bijdrage uit het compensatiepakket corona voor dit gedeelte laten we hiertegen wegvallen. Op dit moment hebben wij nog niet het inzicht welke lasten tegenover het bedrag van € 327.000 staan. Daarom nemen we deze nu op als stelpost. Bij de jaarrekening kunnen we deze dan verrekenen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven