Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2036 ter vaststelling naar gemeenteraad

BORCULO – Het Integraal huisvestingsplan (IHP onderwijs) is een strategisch meerjaren huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Berkelland en heeft betrekking op de periode 2020-2036. Het plan is samen met de schoolbesturen uit de gemeente Berkelland tot stand gekomen. In dit IHP onderwijs staan de plannen beschreven voor de komende 16 jaar. Die periode is verdeeld over 5 fases. De schoolgebouwen behoeven nieuwbouw of een combinatie van een passende jas en duurzaamheidsmaatregelen. Het IHP onderwijs is ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanleiding
De leerlingendaling die in 2010 is ingezet, leidt tot leegstand in de schoolgebouwen en vraagt om herschikking van scholen. Daarnaast zijn de schoolgebouwen gemiddeld 50 jaar oud. De gemeente is verantwoordelijk voor een adequate huisvesting van het onderwijs. De inhoud en identiteit van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

Overeenstemming met schoolbesturen
Het IHP is opgesteld aan de hand van de al beschikbare rapportages (Transitieatlas), leerlingenprognoses, quickscan en visie van de gemeente Berkelland en schoolbesturen. In samenwerking en overeenstemming tussen gemeente en schoolbesturen is dit IHP tot stand gekomen. Voor schoolbestuurders én gemeente is het belangrijk dat er meer zekerheid ontstaat over te verwachten investeringsbeslissingen op korte en middellange termijn.

Uitgangspunten duurzaamheid
Alle nieuwe schoolgebouwen moeten uitgevoerd worden volgens ENG (Energie Neutraal Gebouw). Daarnaast is het streven om de bestaande gebouwenvoorraad voor 2036 aangepast te hebben volgens de principes van Frisse Scholen C dan wel Frisse Scholen B. Per project wordt bepaald hoe duurzaamheid in de brede zin van het woord het beste ingevuld kan worden.

Fasering
De prognoses van de leerlingenaantallen zijn een belangrijke factor bij het opstellen van dit IHP onderwijs. Op basis van de leerlingenaantallen is gekeken rond welke scholen als eerste actie ondernomen moet worden. Op die manier is de fasering bepaald. De leerlingenprognoses zijn voorspellingen, dus het is mogelijk dat scholen eerder leeglopen of dat het leerlingenaantal toeneemt, anders dan verwacht. Het IHP onderwijs is een dynamisch document en wordt gedurende de looptijd geactualiseerd. Hierdoor kan rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen.

Financiering
Om het IHP onderwijs uit te voeren binnen de beschikbare middelen is er gekozen om de schoolgebouwen in fases op te nemen. Hierdoor zijn ook de investeringen gefaseerd over meerdere jaren, zodat de kapitaalslasten niet tegelijk komen. De fasering is mede afhankelijk van de staat van het schoolgebouw en de ontwikkelingen. Aan de raad wordt voorgesteld om de vrijvallende kapitaallasten vanuit oude onderwijshuisvestingsinvesteringen in de toekomst te gebruiken voor de dekking van de lasten die uit het IHP voortkomen.
In het IHP is rekening gehouden met een minimaal benodigd bedrag van € 3,5 miljoen voor fase 1 (projecten die starten en mogelijk uitgevoerd worden in fase 1).

Na vaststelling IHP door gemeenteraad start fase 1 (2020-2023)
In fase 1 gaat het om:
• de St. Jorisschool richting IKC-vorming met Avonturijn in Borculo
• verhuizing van OBS Noord naar (gerenoveerd) gebouw de Wereldboom in Borculo
• een passende jas voor St. Jozefschool in Rietmolen.
• Stichting Keender, VCO en Stichting OPONOA willen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid graag samenwerken en zoeken hierbij naar optimale mogelijkheden voor het onderwijs in Neede. Zo willen OPONOA en Keender de scholen Kardinaal Alferink en OBS de Marke graag op 1 locatie huisvesten. Beide schoolbesturen willen samen met de gemeente de mogelijkheden onderzoeken.
• OBS Kiezel en Kei wordt gecombineerd met OBS Heuvelschool in Borculo.

Jaarlijks vindt een op overeenstemming gericht overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen (OOGO). Daarin wordt geëvalueerd hoe de huidige projecten lopen en welke projecten er het komende jaar starten.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven