Nieuwe start voor een geactualiseerd bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”


BERKELLAND – De gemeente wil voor het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” opgesteld. Dit voorontwerp wordt nu samen met het ontwerp-milieueffectrapport (Plan-MER) ter inzage gelegd. Daarmee komt een geactualiseerde planologische regeling voor het buitengebied van Berkelland een stap dichterbij.

In het voorjaar van 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” ter inzage gelegen. Sindsdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot de keuze om deze bestemmingsplanprocedure niet voort te zetten. Zo is voor een deel van de veehouderijsector nieuw landelijk beleid vastgesteld en is er belangrijke rechtspraak ontstaan over het uitstoten van stikstof en het effect daarvan op beschermde natuurgebieden. Voor de woonfuncties in het Berkellandse buitengebied is daarnaast ook besloten om onder voorwaarden mee te werken aan woningsplitsing.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in een nieuw voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. Met dit nieuwe voorontwerpbestemmingsplan maakt de gemeente een nieuwe start met de bestemmingsplanprocedure. De eerste stap is de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan later deze maand.

Mogelijkheden tot online en telefonisch tekst en uitleg
Inwoners, maatschappelijke organisatie en instanties hebben tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” een reactie gegeven. De gemeente informeert deze indieners schriftelijk over de beoordeling van hun reactie en geeft daarbij aan of die heeft geleid tot aanpassingen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”.

De gemeente maakt via een publicatie in het ‘BerkelBericht’ en via de gemeentelijke website bekend wanneer het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” ter inzage wordt gelegd. Daarbij geeft zij ook aan hoe inspraakreacties kunnen worden ingediend of bij vragen contact kan worden opgenomen met de gemeente. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken op het gemeentehuis. Vanwege de aangescherpte coronarichtlijnen organiseert de gemeente ditmaal echter geen inloopbijeenkomsten. Na afloop van de terinzagelegging beoordeelt de gemeente alle binnen gekomen reacties.

Nieuw bestemmingsplan begint met een voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap bij het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog ergens mag worden gebouwd en geeft een bestemmingsplan aan iedere locatie een bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven