Nieuwe tarieven waterschapsbelasting 2021


BERKELLAND – Om de kosten te dekken voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem gaat de waterschapsbelasting in 2021 beperkt omhoog. Dit komt omdat er meer verwacht wordt van het waterschap op het gebied van dijkversterking, klimaat, energietransitie, circulaire economie en schoon en gezond water. Ook vragen de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 om onderzoek en aanpassingen aan het watersysteem. Met deze begroting legt het bestuur een basis om de komende jaren de uitdagingen in het waterbeheer aan te gaan. De begroting van 2021 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap op 3 november 2020.

De inwoners en bedrijven van het werkgebied van Rijn en IJssel blijven één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

Opbouw tarieven
De tarieven gaan in 2021 voor de watersysteemheffing met 3% en voor de zuiveringsheffing met 4,5% omhoog. Dit levert voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief op van € 232,21 per jaar (stijging van € 8,83). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van € 150.000) wordt dit bijvoorbeeld € 280,36 (stijging van € 10,18). Voor agrarische bedrijven met een waarde van € 2 mln. en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief € 3.157,01 (stijging van € 91,23, hetgeen neerkomt op €2,28 per hectare).

De totale begroting van het waterschap van 2021 bedraagt € 107,4 mln.

Investeringen
Het waterschap investeert geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden ook maatregelen genomen zodat het watersysteem voorbereid is op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurlijkvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven