Als het aan v.v. Ruurlo ligt is de wedstrijd rondom de sporthal in Ruurlo nog niet klaar


RUURLO – Wethouder Anjo Bosman, die de afgelopen periode verantwoordelijk was voor de realisatie van een nieuwe sporthal in Ruurlo, heeft het veld inmiddels moeten ruimen. De overgebleven collegeleden hebben de motie van de gemeenteraad uitgevoerd. Zij hebben de knoop doorgehakt voor wat betreft de locatie voor de nieuwe sporthal in Ruurlo. Iets wat de Ruurlose gemeenschap al enige tijd bezig houdt. Als het aan het college ligt wordt de nieuwe sporthal gebouwd nabij het zwembad De Meene. Voetbalvereniging Ruurlo is het daar niet mee eens en heeft van zich laten horen. De gemeenteraad zal in de komende weken besluiten of het mee gaat in het voorstel van het college. Hieronder de brief die v.v. Ruurlo heeft verspreid.

Sporthal Ruurlo
Afgelopen week zijn wij als VV Ruurlo door de gemeente Berkelland geïnformeerd over de locatiekeuze van de nieuw te bouwen sporthal in Ruurlo. Helaas voor ons heeft het college van de
gemeente Berkelland zijn voorkeur voor de locatie aan de Meene uitgesproken. Deze keuze heeft ons als VV Ruurlo erg verrast, vooral omdat wij nog in gesprek waren over de investeringskosten en over de te verwachten exploitatielasten.

De kosten
Het college van de gemeente Berkelland heeft zijn keuze gemaakt op 2 parameters, de kosten en op de te verwachten realisatietijd. In het collegebesluit staat te lezen dat er een verschil is van 685
duizend euro aan investeringskosten, en dat de exploitatielasten vrijwel gelijk zijn. En dat er in realisatietijd weinig verschil is te verwachten. Dit besluit is naar onze mening genomen op onvolledige en onjuiste financiële cijfers, en dat willen we graag gecorrigeerd zien. In onze berekeningen zit er nog steeds een verschil in investeringskosten, maar wij denken dat het
verschil slechts 250 duizend euro is in het voordeel van locatie de Meene en dat de exploitatielasten bij VV Ruurlo 75 duizend euro per jaar voordeliger is. Dat zou betekenen dat de extra investering in VV Ruurlo in 3 en een half jaar terugverdiend is, en dat we in de resterende looptijd (van zeg 50 jaar) maar liefst 3,8 miljoen euro goedkoper uit zullen zijn wanneer we de sporthal op de huidige locatie van VV Ruurlo zullen realiseren.

Financiën
Inhoudelijk, waar zit dan ons bezwaar exact? Als uitgangspunt hebben we de financiële cijfers genomen, zoals opgeleverd door onderzoeksbureau ICS. 
Wij hebben de volgende opmerkingen over deze cijfers:
• Als VV Ruurlo hebben wij opgegeven hoeveel extra ruimte wij nodig denken te hebben voor
het uitoefenen van onze sport, denk daarbij dan vooral aan extra kleedkamers, extra
verzorgingsruimte, extra vergaderruimte en opslag voor de voetbalmaterialen (ballen,
pionnen, hesjes, etc.). In totaal is dit 455m2 extra. Waar wij bezwaar tegen hebben is dat
ICS voor deze ruimtes met een m2 prijs heeft gerekend die naar onze mening veel te hoog
is. Door ICS wordt uitgegaan van een m2 prijs voor sporthallen (met dure vloeren en dure
voorzieningen). Bij zwembad de Meene wordt vervolgens uitgegaan van een lagere m2
prijs. Wij willen dat onze extra m2’s met dezelfde prijs wordt berekend als gebruikt wordt
bij zwembad de Meene. Dit is een verschil van bijna 300.000 euro positief.
• Om aan te geven dat we nog niet uitgesproken waren over de cijfers. Wij hebben een
verzoek gedaan om de opslagruimte voor buitenmaterialen (denk dan aan de materialen
die gebruikt worden voor onderhoud aan onze velden) te verhogen met 150m2. Dit is een
extra kostenpost van 206 duizend euro. Dus geen besparing, maar extra kosten.
• Belangrijk is om een eerlijk vergelijk te kunnen maken dat overal met dezelfde getallen
gewerkt wordt. Tot onze verbazing wordt voor de renovatie en verbouwing van de huidige
zwembadgebouwen gewerkt met een veel lagere m2 prijs. Naar onze mening moet ook
daar met dezelfde m2 prijs gewerkt worden. Dat betekent dat de realisatie bij de Meene
verhoogd moet worden met 230 duizend euro.
• De boekwaarde van de huidige opstallen zijn onjuist opgenomen. Hierbij is de boekwaarde
overgenomen per 1 januari 2021, in plaats van de boekwaarde van 1 januari 2023. Dit
levert een positief verschil op van 24 duizend euro
• Een belangrijk verschil zijn de kosten van de tijdelijke voorzieningen. Vanuit ICS is hiervoor
ruim 135 duizend euro opgenomen. Wij zijn van mening dat dit fors goedkoper kan. Deels
door ervaring opgedaan tijdens Corona (waar we immers veel wedstrijden hebben gespeeld
zonder kleedkamer, door goede communicatie met uit en thuis teams is dit grotendeels op
te vangen met thuis omkleden en douchen). Daarnaast kunnen we de huidige oude
sporthal in nood gebruiken, immers die blijft staan tot dat er een nieuwe sporthal is
gebouwd. Mogelijk dat we niet alles kunnen opvangen, daarom stellen wij voor dit bedrag
op 50 duizend euro te zetten. Dat kunnen we waarmaken en garanderen we dan ook.
Daarmee worden de investeringskosten voor locatie VV Ruurlo 12,944 miljoen en de
investeringskosten van de Meene 12,687 miljoen, een verschil van 257 duizend euro.
Dan de exploitatielasten, dit zijn de jaarlijks terugkerende kosten, die je eigenlijk moet doorrekenen
over de verwachte levensduur van de sporthal. De levensduur van de sporthal wordt ingeschat op 50
jaar. Wij willen de volgende wijzigingen doorvoeren op de exploitatielasten:
• Ten eerste, is geen rekening gehouden met huurinkomsten vanuit VV Ruurlo, dat is wat ons
betreft onbegrijpelijk. Op dit moment betalen wij huur aan Stichting Sportpark ’t Rikkelder
voor gebruik van onze velden, de kantine en de kleedkamers. Als we dezelfde huur
aanhouden, dan rekenen wij met een verwachte huur van 50 duizend euro (die tot nu toe
niet meegenomen is), voor gebruik van kantine en kleedkamers (dus geen zaalhuur of
veldhuur, alleen voor kantine en kleedkamers).
• Wij stellen voor de marge op de inkomsten uit de kantine te verlagen van 40 duizend naar 20
duizend euro. Wij moeten als VV Ruurlo een deel van de marge ook reserveren voor de
buitensport, dus het is logisch hier minder voor te rekenen.
• Tot slot staat in de stukken te lezen dat Zwembad de Meene de opbrengsten van de kantine
niet ten goede laat komen van de sporthal. Dus deze opbrengsten moet uit de exploitatie
van de Meene worden geschrapt.
Dit betekent dat de exploitatie van VV Ruurlo daarmee uitkomt op 447 duizend euro per jaar, en de
exploitatie van de Meene op 522 duizend per jaar. Een positief verschil van minimaal 75 duizend
euro voor de VV Ruurlo op de jaarlijks terugkerende kosten!

Vragen
Er is al veel uitgezocht, maar toch zijn er ook nog veel vragen. Deze vragen hebben naar onze mening invloed op de investeringen en de exploitatie. Voordat het college en de gemeenteraad een keuze kan maken moet er duidelijkheid zijn over de volgende vraagstukken:

• Waar komt sporthal te staan bij De Meene en wat betekent dit voor de investeringen? Nu is
nog onduidelijk aan welke zijde de sporthal precies komt te staan, dat kan nogal een verschil
uitmaken voor de benodigde investeringen.
• Eventuele Integratie met de tennis. Hier zien we nog geen investeringen voor opgenomen.
Zijn er nieuwe tennisbanen en eventueel extra kleedkamers nodig?
• Het aanpassen van de infrastructuur bij locatie de Meene is nog erg onduidelijk. Is
bijvoorbeeld het kruispunt Loolaan en Wiersseweg opgenomen in de kosten? Zover wij uit de
archiefstukken kunnen halen zijn deze kosten niet opgenomen, eerdere schattingen vanuit
de gemeente lagen rond de 1,5 miljoen. Nu is slechts 660 duizend opgenomen, is dat wel
voldoende?
• Kosten voor het leerlingenvervoer. Wij horen van de scholen Willibordus en Kerst Zwart dat
er wel degelijk kosten te maken zijn voor leerlingenvervoer. Nu wordt dit op 0 gezet, volgens
ons is dit voor de scholen niet realiseerbaar. Klopt dit wel? Moeten er niet alsnog kosten
voor leerlingenvervoer opgenomen worden? Anders moeten de leerlingen naar de Meene
wandelen en dat gaat ten koste van lestijd of de school bekostigt het vervoer zelf en dan gaat
het ten koste van een vakleerkracht.
|
Kortom, nog veel zaken zijn onduidelijk. De gemeenteraad kan nu kiezen voor vv Ruurlo waarbij de investering gelijk is maar de exploitatielast voor de gemeente veel lager. Of ze kiest om bovenstaande vragen verder te verduidelijken, zodat er een logische keuze gemaakt kan worden.

Realisatietijd
De gemeente stelt dat de realisatietijd vergelijkbaar zal zijn voor locatie de Meene en de locatie van de VV Ruurlo. Hoewel we dat natuurlijk inderdaad niet zeker weten, zijn de geluiden bij de VV Ruurlo toch echt positiever te noemen. Daar is men immers al gewend aan een sportcomplex, inclusief een sporthal. Maar de gemeente heeft ook gelijk dat dit onzekere factor blijft, maar als VV Ruurlo zijn wij absoluut bereid maximaal samen te werken met direct omwonenden om een sporthal te realiseren die aan ieders wensen voldoet.

Tot slot
Wij zijn als VV Ruurlo trots op ons sportpark en trots op de uitstekende samenwerking met de binnensportverenigingen, met Avonturijn, de schietvereniging, het Kulturhuus en de Ruurlose
Ondernemers Vereniging. Alleen door samenwerken kunnen wij nog vele jaren bestaan. Tot op heden hebben wij ons als VV Ruurlo nauwelijks laten horen, dat hebben we bewust gedaan om stemmingmakerij in het dorp te voorkomen. We willen de gemeenteraad oproepen toch nog een keer goed te kijken naar de financiën en de realisatietijd. Een dergelijk ingrijpend besluit moet
genomen worden op de juiste gegevens, en dat is nu niet gebeurd.

Namens het Bestuur van VV Ruurlo en Stichting Sportpark ‘t Rikkelder
Jacco Dijkhuizen (penningmeester VV Ruurlo)
Henry Meutstege (voorzitter VV Ruurlo)
Wim Rijkenbarg (voorzitter Stichting Sportpark ’t Rikkelder)
Willem Klein Egelink (penningmeester Stichting Sportpark ’t Rikkelder)

Deel dit artikel:

4 gedachten over “Als het aan v.v. Ruurlo ligt is de wedstrijd rondom de sporthal in Ruurlo nog niet klaar”

  1. Andries Bosma

    Wel heel jammer dat alle vragen, opgesomd door de VVRuurlo in mijn ogen niets te maken hebben met de locatie VVRuurlo….maar ja, je moet toch wst sls je als VVRuurlo geen enkel argument voor jezelf weet te bedenken

  2. wat een slechte verliezers…. dorp is klaar met die lui. een paar verpesten het voor de groep!!! bestuur denkt ook onderzoekers te zijn hahahaha

  3. Wat een ontzettend arrogante houding en dat voor een club die nota bene buitensport beoefent. hun doel, dat overigens niet eens onderbouwd is op basis van verenigingsbelang, dient blijkbaar alle middelen. dit is een totale geestelijke degradatie.

  4. Andries Bosma

    de VVR blijft met allerlei vragen zitten die geen van allen ook maar iets met het clubbelang te maken hebben. de VVR lijkt zich te laten gebruiken door andere partijen. wat is hun achter de schermen beloofd? en dat heet een sportclub….

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven