College biedt jaarrekening 2021 aan gemeenteraad aan


BERKELLAND – Over 2021 zien we een positief resultaat voor de Gemeente Berkelland. Dit ondanks het oplopen van de zorgkosten. Het positieve resultaat is het gevolg van extra inkomsten van het Rijk in verband met coronasteunpakketten, vrijvallende voorziening voor wethouderspensioenen, lagere personeelskosten en nog niet uitgevoerde projecten. Het voordeel over 2021 is € 1.606.000. Dit voordeel is eenmalig. Vooral de oplopende zorgkosten zorgen voor een negatief effect op de meerjarenbegroting van € 556.000. Van het resultaat is € 204.000 bestemd voor nog niet afgeronde projecten, € 1,4 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting om toekomstige ontwikkelingen te kunnen bekostigen.

Het resultaat is als volgt te verklaren:

Jeugd (€ 2.461.000 negatief)
Over de hele breedte van de zorg in natura veel hogere lasten: Dyslexie en GGz € 509.000, Zorg van gecertificeerde instellingen € 265.000, Jeugd en opvoedhulp € 1.018.000, Begeleiding € 53.000. Daarnaast is het niet gelukt invulling te geven aan de taakstelling vanuit sturen in het sociaal domein (€ 693.000). Er is wel voordeel behaald op het budget landelijke zorg € 76.000. Deze lasten variëren echter sterk van jaar tot jaar.

Participatie en werkgeversbenadering (€ 164.000 negatief)
De kosten voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bedroegen in 2021 € 227.000. Via de algemene uitkering zijn we hiervoor gecompenseerd. Doordat het voordelig resultaat van de SDOA over 2021 € 63.000 bedroeg, blijft het tekort op deze activiteit beperkt tot € 164.000.

Leerlingenvervoer (€ 150.000 negatief)
Door extra kosten vanwege coronamaatregelen en een hoger aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer is het budget met € 150.000 overschreden. Hiervan is € 80.000 structureel als gevolg van de hogere aantallen maar ook vanwege de gestegen prijzen.

Algemene uitkering (€ 2.064.000 positief)
De algemene uitkering stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting met € 1.945.000. Van dit bedrag is € 635.000 het gevolg van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor. Hoeveelheidsverschillen zorgen voor een stijging van € 131.000.

De resterende € 1.179.000 komt doordat extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. Hiervan is € 360.000 voor bestaande taken, € 1.466.000 is voor nieuwe taken en € 671.000 is coronasteun. Van de coronasteun is € 342.000 voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Voor compensatie van extra zorgkosten is er € 113.000 ontvangen en voor de lokale culturele voorzieningen inclusief dorpshuizen € 216.000.

Verder kregen we nog een nabetaling over de afgelopen jaren. In het totaal ging het om € 119.000.

Loonkosten (€ 334.000 positief)
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er een aantal vacatures niet of niet tijdig ingevuld. Hierdoor bedraagt het voordeel op het personeel circa € 169.000. 

Verder zijn er onder algemene baten en lasten voordelen op de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid en op het incidenteel personeel. Het totale voordeel bedraagt € 165.000.

Algemene voorzieningen Sociaal Domein (€ 317.000 positief)
Betreft voor € 250.000 gereserveerde ruimte voor het structureel maken van succesvolle initiatieven uit het uitvoeringsplan. Daarnaast is € 51.000 niet besteed van het budget Inclusie-agenda en zijn er een paar kleinere verschillen.

Pensioenen (oud) wethouders (€ 278.000 positief)
In 2021 hebben we geen toevoeging aan de voorziening pensioenen wethouders gedaan. De grondslagen (de rekenrente en de sterftetafel) op basis waarvan de pensioenen worden berekend zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daardoor hoeven we geen extra middelen opzij te zetten.

Opleidingen personeel (€ 276.000 positief)
Het voordeel op het opleidingsbudget bedraagt € 276.000. Dat komt voornamelijk door de hoge werkdruk bij de medewerkers en corona. Hierdoor was het lastig voor de medewerkers om een opleiding te volgen.

Sportaccommodaties (€ 227.000 positief)
Betreft met name lagere lasten voor onderhoud € 49.000. Voordeel door niet volledig begroten van de effecten van het sportbesluit € 130.000, waarvan € 43.000 incidenteel. Daarnaast is een specifieke te betalen erfpacht herzien en lager vastgesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2021 van € 60.000, waarvan € 50.000 de terugbetaling over jaren voor 2021. Overige kleine verschillen bedragen € 10.000 nadelig.

Diverse verschillen kleiner dan € 150.000
In deze specificatie hebben we de grootste verschillen van 2021 in kaart gebracht. De jaarrekening kent meerdere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Per saldo hebben deze toch een redelijke omvang. Bij de programma’s wordt nader ingegaan op deze mutaties.

Deel dit artikel:

1 gedachte over “College biedt jaarrekening 2021 aan gemeenteraad aan”

  1. zwarver gait

    Sjappo berkulland, dit in schril contrast met ‘onze’ regering die 15miljard KWIJT is, nou nog ff die pensjoenen voor oudwethouders afschaffen.

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven