Provinciale Staten vergaderen over de stikstofreductie


BERKELLAND – De laatste Statenvergadering voor het zomerreces heeft een volle agenda en start daarom op dinsdag 5 juli om 18.00 uur met als belangrijkste agendapunt voor die avond het aanwijzen van 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Op 6 juli om 11:00 uur gaat de vergadering verder over de Perspectiefnota, aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland, de verstedelijkingsstrategie en stikstofreductie.

Aanwijzen van 11 drinkwaterreserveringsgebieden
Om in de toekomst onder alle omstandigheden over voldoende kwalitatief drinkwater te beschikken, is het nu nodig om drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Vorige week hebben de Staten in een oordeelsvormende vergadering over de Aanvullende Strategische Voorwaarden voor drinkwatervoorziening (ASV) gesproken. Daarbij kwamen punten van zorg aan de orde met betrekking tot de omvang en begrenzing van de gebieden, de beperking op activiteiten in deze gebieden en de duur van de reservering. Met dit in gedachten ligt aan de Staten de vraag voor of zij instemmen met het aanwijzen van de 11 voorgestelde drinkwaterreserveringsgebieden en deze, samen met de bijbehorende regels voor de bescherming van het grondwater, opnemen in de Omgevingsverordening Gelderland.

Perspectiefnota
De Perspectiefnota 2023 gaat in op de ontwikkelingen die het komende jaar op de provincie afkomen en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Het gaat ook over de uitvoering van het huidige Coalitieakkoord en bijbehorende voorstellen voor investeringen. Daarmee maakt het de piketpaaltjes van de provinciale begroting voor 2023 zichtbaar, met richtbedragen per beleidsprogramma. Daarnaast kijken Gedeputeerde Staten met de Perspectiefnota 2023 vooruit naar een duurzame toekomst, waarvoor een herijking van de provinciale rol en begroting noodzakelijk zijn. Aan Provinciale Staten ligt de vraag voor om de Perspectiefnota 2023 vast te stellen. Het is een vast onderdeel van de Planning & Control-cyclus van de provincie.

Schipperen en sturen in de ruimte
Het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland, getiteld Schipperen en sturen in de ruimte, bevat 3 aanbevelingen over de wijze waarop Gedeputeerde Staten communiceren aan gemeenten over provinciale besluitvorming. Uit het rapport blijkt dat het proces van voorkantsturing (waarbij gemeenten op voorhand worden betrokken) voor zowel provincies als gemeenten in grote lijnen naar tevredenheid verloopt. De effectiviteit van voorkantsturing is echter niet vast te stellen. De weging van de verschillende belangen wordt door provincie en gemeenten ervaren als een zoektocht. Aan PS ligt de vraag voor om de voorgestelde aanbevelingen over te nemen. Op één van de aanbevelingen hebben de fracties een gezamenlijk amendement aangekondigd.

Verstedelijkingsstrategie
Volgens de huidige woningprognoses zijn er tot 2040 zo’n 100.000 woningen nodig in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. In een proces van ontwerpend onderzoek werken gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland, enkele waterschappen en het Rijk aan de verstedelijkingsstrategie. Hierin worden opgaven voor werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid, natuur en landschap en wonen, integraal meegenomen. In de Oordeelsvorming hebben de Staten aan gedeputeerde Kerris op verschillende onderwerpen om opheldering gevraagd, waarvan hij heeft toegezegd dat hij deze gaat toelichten in een vervolgstatenbrief. De inhoud van die brief is onderwerp van gesprek in deze Statenvergadering.

Gelderse aanpak stikstofreductie
Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten tijdens de Oordeelsvorming op 22 juni geconsulteerd over de gewenste houding ten opzichte van het Nationaal Programma Landelijk Gebied van minister Van der Wal. Daarnaast hebben zij de Statenleden gevraagd of zij het standpunt steunen dat Gelderland weliswaar meewerkt aan het oplossen van het stikstofprobleem, maar geen resultaatsverplichting met de minister moet aangaan. Ter afsluiting van dit debat hebben de fracties in de Statenvergadering de mogelijkheid om moties in te dienen over dit onderwerp.

Statenvergadering volgen
De Statenvergadering wordt online uitgezonden via gelderland.parlaeus.nl. Hier zijn ook de volledige agenda en de bijbehorende stukken te vinden. Het is mogelijk om de Statenvergadering live te volgen vanaf publieke tribune. Aanmelden is verplicht en kan tot maandag 4 juli 12.00 uur via [email protected] of telefonisch via 026 359 91 34. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Open agenda
Wilt u iets onder de aandacht van de Statenleden brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open agenda van 09.45 – 10.30 uur. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden kan vóór dinsdag 5 juli, 9:oo uur via [email protected] of bel 026 359 91 34. De Open agenda wordt niet live uitgezonden.

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven