Inpassingsplan N315 Doetinchem-Ruurlo ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten

RUURLO – Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten gevraagd om het inpassingsplan N315 Doetinchem-Ruurlo definitief vast te stellen. Dit inpassingsplan maakt de beoogde aanpassingen aan de weg en de landschappelijke inrichting daarvan mogelijk. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in mei 2024 een besluit over de vaststelling van dit plan.

Verbetering verkeersveiligheid, natuur en landschap
De provincie wil de wegbermen van de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo veiliger inrichten en tegelijkertijd de natuur en het landschap versterken door de aanleg van nieuw groen en de aanplant van nieuwe bomen. De aanpassingen passen niet in huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem. Ook liggen delen van de weg van oudsher niet in de juiste bestemmingen. In overleg met deze gemeenten heeft provincie Gelderland daarom een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) gemaakt. Het ontwerp-inpassingsplan lag vanaf 14 september 2023 zes weken lang ter inzage.

Van ontwerp naar definitief inpassingsplan
De provincie ontving 7 reacties (zienswijzen) op het ontwerp-inpassingsplan. De meeste reacties gaan over schadeloosstelling, landschapsversterking en het toekomstig beheer van de groenstroken. De reacties zijn samengevat en beantwoord in een zienswijzennota. Enkele zienswijzen hebben geleid tot kleine aanpassingen van het inpassingsplan en het onderliggende landschappelijke inrichtingsplan. Zo zijn de liggingen van een uitrit, een groenstrook en een sloot hierdoor gewijzigd.

Vaststelling
Gedeputeerde Staten legden op 27 februari 2024 de definitieve versie van het inpassingsplan ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (PS). PS zijn bevoegd om het inpassingsplan definitief vast te stellen. Zij organiseren op 17 april 2024 een hoorzitting voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Ook andere belangstellenden zijn dan welkom als toeschouwer of om in te spreken. Meer informatie daarover volgt later. De vaststelling door PS vindt naar verwachting plaats in mei 2024. Daarna wordt het PS-besluit samen met het complete vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd.

Vervolg
Na besluitvorming van Provinciale Staten wordt het definitieve inpassingsplan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.

Actuele informatie is te vinden op de website: www.gelderland.nl/N315

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven